تهران – اندیشه – خیابان طالقانی – خیابان ارتش – ساختمان ونیز – واحد ۲۰۴