ESC را برای بستن فشار دهید

آیا مکالمات تلفن ثابت ضبط میشود