ESC را برای بستن فشار دهید

آیا کیش چراغ قرمز دارد