ESC را برای بستن فشار دهید

تحریم هواوی به کجا رسید