ESC را برای بستن فشار دهید

تحریم هواوی چه تاثیری دارد