ESC را برای بستن فشار دهید

تلفن ثابت با قابلیت ضبط صدا