ESC را برای بستن فشار دهید

تلفن ثابت زنگ میخورد ولی بوق ندارد