ESC را برای بستن فشار دهید

تمدید سرویس اینترنت مخابرات