تولید دستیار مجازی اختصاصی

تولید دستیار مجازی اختصاصی توسط مایکروسافت آسان می شود.

تولید دستیار مجازی اختصاصی یکی از مواردی است  که مایکروسافت اقدام به ایجاد راه کارهایی کرد گه آسان شود. این شرکت پلتفرمی ارائه کرد که متن‌ باز بود. یکی از خصوصیات این پلتفرم این است که همه می‌ توانند به وسیله آن، اقدام به تولید دستیارهای مجازی خودشان کنند. مایکروسافت به تازگی از یک راه …

تولید دستیار مجازی اختصاصی توسط مایکروسافت آسان می شود. ادامۀ مطلب »