ESC را برای بستن فشار دهید

فرایند فروش کالا در یک شرکت