ESC را برای بستن فشار دهید

مشاهده قبض تلفن ثابت و پرداخت