ESC را برای بستن فشار دهید

وضعیت اینترنت در لیست جمع آوری یعنی چه