ESC را برای بستن فشار دهید

پیچ لاستیک ماشین به کدام سمت باز می شود