ESC را برای بستن فشار دهید

چرا تلفن ثابت زنگ نمی خورد